ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
กรมการค้าต่างประเทศ


กรมการค้าภายใน


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา


กรมศุลกากร


กรมการกงศุล


กรมปศุสัตว์


กรมวิชาการเกษตร


กรมประมง


กรมควบคุมโรค


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ


หอการค้าไทย


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ


สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าฯ(TIFFA)


สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)


 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055