ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
ขั้นตอนการสมัครขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Added on May 22, 2012
813.81 Kb
ขั้นตอนการทำใบคำร้องขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Added on May 22, 2012
606.65 Kb
ตัวอย่างใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkform)

Added on May 22, 2012
2.25 Mb
คู่มือการใช้งานระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคสำหรับบริษัท

Added on May 22, 2012
680.81 Kb
คู่มือการใช้งานระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคสำหรับบริษัทขนส่ง

Added on May 22, 2012
680.81 Kb
คู่มือการใช้งานระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคสำหรับพนักงาน

Added on May 22, 2012
604.45 Kb
ตัวอย่างหนังสือขอแก้ไขเอกสาร

Added on May 22, 2012
48.45 Kb
หนังสือมอบอำนาจการใช้งานระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

Added on May 22, 2012
56.42 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055