ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 3 next
Show results per page
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคล)_แบบ 1

Added on May 22, 2012
1.18 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)_แบบ 1-1

Added on May 22, 2012
1,020.71 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคล)

Added on May 22, 2012
1.03 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)

Added on May 22, 2012
1.00 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

Added on May 22, 2012
751.04 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร_แบบ 4

Added on May 22, 2012
725.44 Kb
แบบคำขอลงทะเบียน ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร _แบบ 5

Added on May 22, 2012
736.52 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการสุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร แบบ 6

Added on May 22, 2012
590.63 Kb
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร แบบ 7

Added on May 22, 2012
252.84 Kb
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) แบบ 8

Added on May 22, 2012
232.86 Kb
previous 1 2 3 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055