ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคล)_แบบ 1

Added on May 22, 2012
1.18 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)_แบบ 1-1

Added on May 22, 2012
1,020.71 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคล)

Added on May 22, 2012
1.03 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)

Added on May 22, 2012
1.00 Mb
แบบคำขอลงทะเบียนเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้

Added on May 22, 2012
751.04 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร_แบบ 4

Added on May 22, 2012
725.44 Kb
แบบคำขอลงทะเบียน ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร _แบบ 5

Added on May 22, 2012
736.52 Kb
แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการสุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร แบบ 6

Added on May 22, 2012
590.63 Kb
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร แบบ 7

Added on May 22, 2012
252.84 Kb
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) แบบ 8

Added on May 22, 2012
232.86 Kb
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร แบบ 9

Added on May 22, 2012
239.99 Kb
แบบคำขอต่ออายุการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแบบ 10

Added on May 22, 2012
239.98 Kb
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (แบบ กศก 20-1)

Added on May 22, 2012
118.98 Kb
แบบรายละเอียดของสินค้าที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก 20-1 ก.)

Added on May 22, 2012
68.07 Kb
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก กรณีผู้ขายสินค้าภายในประเทศที่ถือเสมือน

Added on May 22, 2012
112.38 Kb
แบบรายละเอียดของสินค้าที่ได้ส่งออกและขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก 21-1 ก.)

Added on May 22, 2012
68.15 Kb
แบบคำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี (แบบ กศก 23-1)

Added on May 22, 2012
84.43 Kb
ใบขอคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิและหนังสือค้ำประกันตามมตรา 19 ตรี (กศก.111)

Added on May 22, 2012
46.84 Kb
บัญชีรายละเอียดแนบใบขอคืนค่าภาษีอากร (กศก.111)

Added on May 22, 2012
34.22 Kb
ใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า (กศก.112)

Added on May 22, 2012
45.85 Kb
คำร้องขอลดอัตราอากร (กศก.131)

Added on May 22, 2012
47.56 Kb
แบบคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

Added on May 22, 2012
88.50 Kb
แบบคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)

Added on May 22, 2012
139.49 Kb
แบบคำขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (กศก.40)

Added on May 22, 2012
146.21 Kb
แบบคำขออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

Added on May 22, 2012
134.39 Kb
แบบคำขออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ (กศก.13)

Added on May 22, 2012
121.89 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055