ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองเอกสาร

Added on May 22, 2012
68.56 Kb
Application Form for Legalization Service

Added on May 22, 2012
50.07 Kb
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

Added on May 22, 2012
37.49 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ

Added on May 22, 2012
24.94 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร_สูติบัตร (แบบ ท.ร.1 ตอน1)

Added on May 22, 2012
40.61 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร_สูติบัติร (แบบ ท.ร.19 ตอน1)

Added on May 22, 2012
29.24 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร_สูติบัตร (แบบ ท.ร.19 ตอน 4)

Added on May 22, 2012
24.70 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร_มรณบัตร (แบบ ท.ร.4 ตอน1)

Added on May 22, 2012
32.54 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร_มรณบัตร (แบบ ท.ร.20 ตอน1)

Added on May 22, 2012
31.00 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล (แบบ ช.2)

Added on May 22, 2012
24.29 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3)

Added on May 22, 2012
23.95 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ (แบบ บ.ป.2)

Added on May 22, 2012
22.50 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร บัตรประชาชน (แบบ1)

Added on May 22, 2012
24.94 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร บัตรประชาชน (แบบ2)

Added on May 22, 2012
26.64 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร บัตรประชาชน (แบบ3)

Added on May 22, 2012
23.86 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนบ้าน (แบบ ทร.14_1)

Added on May 22, 2012
35.50 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนบ้าน (แบบ ทร.14_2)

Added on May 22, 2012
30.28 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (แบบ ทร.14)

Added on May 22, 2012
35.07 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนสมรส (แบบ คร.2 แบบที่ 1)

Added on May 22, 2012
30.56 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนสมรส (แบบ คร.2 แบบที่ 2)

Added on May 22, 2012
30.36 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ใบสำคัญการสมรส (แบบ คร.3)

Added on May 22, 2012
24.48 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนหย่า (แบบ คร.6)

Added on May 22, 2012
24.86 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ใบสำคัญการหย่า (แบบ คร.7)

Added on May 22, 2012
21.66 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (แบบ คร.14)

Added on May 22, 2012
26.09 Kb
ตัวอย่างการแปลเอกสาร ทะเบียนฐานแห่งครอบครัว (แบบ คร.22)

Added on May 22, 2012
29.32 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055