ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 3 4 next
Show results per page
คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สมาพันธรัฐสวิส (แบบ สมพ. 4)
Added on May 22, 2012
121.71 Kb
คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ (แบบ สมพ.5)
Added on May 22, 2012
118.40 Kb
คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรบรรจุกระป๋องไปประเทศไต้หวัน (แบบ สมพ. 13)
Added on May 22, 2012
116.22 Kb
คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น (แบบ ศบส.007)
Added on May 22, 2012
103.38 Kb
คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลัก และพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น (แบบ ศบส.011)
Added on May 22, 2012
100.59 Kb
คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ศกอ.001-1) ทุเรียนสด ลำไยสด และ,ดอกกล้วยไม้สด
Added on May 22, 2012
81.88 Kb
คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (กสร.4)
Added on May 22, 2012
93.66 Kb
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC (กบส.-1)
Added on May 22, 2012
91.50 Kb
คำขอขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี (แบบ กบส. 10)
Added on May 22, 2012
56.21 Kb
ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
Added on May 22, 2012
62.30 Kb
previous 1 2 3 4 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055