ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 3 4 next
Show results per page
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)

Added on May 22, 2012
65.76 Kb
คำขอนำเข้าอาหาร (F-I8-1)

Added on May 22, 2012
65.72 Kb
คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

Added on May 22, 2012
67.32 Kb
คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)

Added on May 22, 2012
60.33 Kb
หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ

Added on May 22, 2012
67.00 Kb
หนังสือมอบอำนาจเพื่อยื่นคำขอนำเข้า

Added on May 22, 2012
53.43 Kb
หนังสือมอบอำนาจคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะคราว

Added on May 22, 2012
60.96 Kb
คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)

Added on May 22, 2012
58.70 Kb
คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)

Added on May 22, 2012
63.16 Kb
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)

Added on May 22, 2012
81.13 Kb
previous 1 2 3 4 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055