ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
คำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (แบบ สป_สพ_อสป_001-ก)
Added on May 22, 2012
589.61 Kb
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (แบบ สป สผ อสป 001-ก(พ)
Added on May 22, 2012
82.17 Kb
แบบคำอุทธรณ์ (แบบสป สผ อสป009-ก)
Added on May 22, 2012
493.48 Kb
คำโต้แย้ง (แบบ สป สผ 008-ก)
Added on May 22, 2012
43.45 Kb
คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร (แบบสป สผ 007-ค)
Added on May 22, 2012
437.13 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055