ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 next
Show results per page
แบบคำขอหนังสือรับรองรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อส่งออก(สพส.ศสบ.01)
Added on May 22, 2012
110.03 Kb
แบบคำขอการรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก(แบบ สพส.111)
Added on May 22, 2012
47.71 Kb
แบบคำขอการรับรองระบบHACCPโรงงานเพื่อการส่งออก(แบบ สพส.222)
Added on May 22, 2012
95.97 Kb
แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆาสัตว์ฯเพื่อการส่งออก(แบบ กรส.2)
Added on May 22, 2012
101.80 Kb
แบบฟอร์มน้ำนมผึ้ง (เพื่อการส่งออกไป EU)
Added on May 22, 2012
128.93 Kb
แบบฟอร์มPetfoodเพื่อส่งออกไปEU(Petfood Export form)
Added on May 22, 2012
110.86 Kb
แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ไปสหภาพยุโรปฉบับภาษาอังกฤษ
Added on May 22, 2012
153.10 Kb
แบบฟอร์มรับรองสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องไปสหภาพยุโรปภาษาอังกฤษ(formEN05)
Added on May 22, 2012
114.62 Kb
previous 1 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055