ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 3 next
Show results per page
คำขออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

Added on May 22, 2012
160.57 Kb
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือขอนุญาตประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.2)

Added on May 22, 2012
142.96 Kb
คำขออนุญาตต่ออายุหนังสืออนุญาต (แบบ ค.ข.3)

Added on May 22, 2012
50.20 Kb
คำขอแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว (แบบ ค.ข.4)

Added on May 22, 2012
140.90 Kb
รายงานการค้าข้าว (คข.12)

Added on May 22, 2012
62.05 Kb
คำร้องขออนุญาตนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร (ชว.1)

Added on May 22, 2012
385.76 Kb
แบบแจ้งการประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่ง ตวง วัดฯ (แบบ ชว.001)

Added on May 22, 2012
826.89 Kb
แบบคำขอเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดตรามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542

Added on May 22, 2012
504.88 Kb
คำขอรับความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.1)

Added on May 22, 2012
147.05 Kb
คำขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า (แบบ ค.ส.2)

Added on May 22, 2012
139.50 Kb
previous 1 2 3 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055