ประวัติศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์ฯ เบ็ดเสร็จ 
ประวัติศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
บทบาทหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ 
ขั้นตอนการรับบริการ 
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
OSEC eNewsletter 
ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเอกสารในระบบคิว

หมายเลขบัตรคิว : 
วันที่ : 
ชื่อคำขอ : 
ผลการตรวจสอบ : 
 
ขั้นตอนการรับบริการ
หน่วยงานออกใบรับรอง/ใบอนุญาต และ หน่วยงานให้คำปรึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
previous 1 2 next
Show results per page
คำร้องขอตรวจสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก

Added on May 22, 2012
155.13 Kb
คำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Application for Animal Health Certificate) (แบบ กปม.สส.1.1)

Added on May 22, 2012
125.72 Kb
คำขอใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำ

Added on May 22, 2012
557.50 Kb
คำร้องขอรับหนังสือรับรองส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กท 1)

Added on May 22, 2012
84.79 Kb
คำขออนุญาตนำสัตว์ ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1-1)

Added on May 22, 2012
68.17 Kb
ตารางรายละเอียดประกอบขอใบอนุญาต

Added on May 22, 2012
47.14 Kb
บัญชีแนบท้ายใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)

Added on May 22, 2012
233.77 Kb
คำขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ปท.1)

Added on May 22, 2012
234.94 Kb
คำขอหนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

Added on May 22, 2012
194.24 Kb
คำขอหนัวสือรับรองสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) พ.ศ.2547

Added on May 22, 2012
190.50 Kb
previous 1 2 next
 
ลิงค์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | ลิงค์สมาคมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง | โครงสร้างเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2512-0123
โทรสาร 0-2512- 3055