onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 |  32

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2564

 หน่วยงานต้นสังกัด : กองบริหารการค้าข้าว (คข.)

 เอกสารแนบ

ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป ปี 2565
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2565
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมฯ
 วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค. 2564 303