onestopservice.ditp.go.th

คำถามที่พบบ่อย

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

 
ประกอบด้วยขั้นตอนโดยย่อ ดังนี้
  • การจดทะเบียนพาณิชย์
  • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • เสนอขายและรับการสั่งซื้อ
  • การเตรียมสินค้า
  • ติดต่อขนส่ง
  • จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
  • ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร
  • การส่งมอบสินค้า
  • การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า
  • ขอรับสิทธิประโยชน์
(อ้างอิงจากเวปไซด์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

สามารถเข้าไปดูที่เวปไซด์กรมส่งเสริมการส่งออก เลือกที่เมนู ข้อมูลการค้าและการส่งออก และเลื่อนมาที่เมนู ข้อมูลตลาด และเลือกที่ ข้อมูลรายประเทศ ก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละประเทศได้
(อ้างอิงจากเวปไซด์กรมส่งเสริมการส่งออก)

- การออกใบรับรอง ของหน่วยงานที่อยู่ภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย

- การให้คำปรึกษา ของหน่วยงานที่อยู่ภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ กรมการต่างประเทศ กรมเจรจาการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตอบกรมทรัพย์สิน