onestopservice.ditp.go.th

ประวัติศูนย์ฯ

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

 

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายการดำเนินงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกในการออกเอกสารรับรองต่าง ๆ และใบอนุญาตที่ใช้ในการส่งออก ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านเอกสารส่งออกในเชิงลึก มาไว้ ณ จุดเดียวกันภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 17 หน่วยงาน

 

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
 

เป็นภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 และตามนัยมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

ซึ่งได้จัดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และในการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกรอบการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์

 

หน่วยงานให้บริการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตการส่งออก

 

1. กรมการค้าต่างประเทศ

ออกใบอนุญาต Form C/O , A , ATIGA D , GSTP , E , JTEPA , AJ , AK , AI , AANZ , FTA AUS , FTA INDIA , IP , IC , CO MEX , CO ไก่
 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนจัดตั้ง , เพิ่มทุน , เปลี่ยนแปลง หจกและบริษัท , คัดหนังสือรับรอง
 

3. กรมปศุสัตว์

ออกใบรับรองด้านสุขอนามัยสินค้าปศุสัตว์(เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ตามประกาศของ OIE , อาหารสัตว์
 

4. หอการค้าไทย

ออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) และรับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า
 

5. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ออกใบรับรองสินค้าฮาลาลสำหรับการอนุญาตส่งออกไปยังต่างประเทศ

 

หน่วยงานให้คำปรึกษา
 

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาข้อมูลด้าน AEC , FTA
 

2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาด้านการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (อาทิ สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า)
 

3. กรมการค้าภายใน

ให้คำปรึกษาข้อมูลด้าน AEC , FTA
 

4. กรมวิชาการเกษตร

ให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองคุณภาพอาหารหรือผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก (Phytosanitary Certificate)
 

5. กรมประมง

ให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ , สัตว์น้ำสวยงาม , อาหารสัตว์น้ำ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำคุ้มครอง
 

6. กรมการกงสุล

ให้คำปรึกษาการรับรองหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า , ใบกำกับสินค้า
 

7. กรมศุลกากร

ให้คำปรึกษาด้านพิกัดอัตราศุลกากร
 

8. กรมควบคุมโรค

ให้คำปรึกษาการขอใบรับรองอาหารปลอดโรค (Pink Form)
 

9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง เข้ามาในราชอาณาจักร
 

10. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)

ให้คำปรึกษา การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการขอสินเชื่อสนับสนุนผู้ส่งออก
 

11. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 

12. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า