onestopservice.ditp.go.th

เชิญชวนใช้บริการผ่านออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

กรมพัฒน์ฯ เข้าใจภาคธุรกิจ..ต้องบริหารกิจการท่ามกลางโรคโควิด-19 เชิญชวนใช้บริการผ่านออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายหลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก

  •  20 เมษายน 2564

 

กรมพัฒน์ฯ เข้าใจภาคธุรกิจ..ต้องบริหารกิจการท่ามกลางโรคโควิด-19
เชิญชวนใช้บริการผ่านออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายหลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์...ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้สามารถเดินต่อได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ทุกคนต้องช่วยกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และปรับพฤติกรรมให้ ปลอดโรค ปลอดภัย
 
         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้ทุกกรมฯ ในกระทรวงพาณิชย์มีการวางนโยบายการทำงานที่ชัดเจน โดยให้เน้นการอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมทั้งนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19​ ระลอกใหม่​ ที่ทุกคนต้อง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติรวมทั้ง ต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย ซึ่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการหลีกเลี่ยงการพบปะหรือเข้าไปในหมู่คนจำนวนมาก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่รู้จัก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง​ ซึ่งการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของกรมฯ​ อยู่ภายใต้​การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ​ ณ​ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์​ (MOC Online​ One​ Stop Service)​
 
        อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการกรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
 
          1. การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ โดยภาคธุรกิจและประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) และการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI (e-Foreign Certificate)
 
          2.  การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ครอบคลุมการให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนานิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Service / e-Certificate / e-Certificate File) การให้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Datawarehouse+) ผ่านทางเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น DBD e-Service ทั้งระบบ Android และ IOS
 
         3. การให้บริการด้านงบการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ การให้บริการนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เสมือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563ที่ได้ออกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19เมษายน 2563เป็นต้นมา (รายละเอียดดูได้จาก​ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF) ซึ่งจะทำให้มีผลตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้น หากบริษัทใดที่ยังไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก็สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้นำส่งไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ
 
          4. การให้บริการส่งเสริมธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การให้บริการรับการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ DBD Academy (www.dbdacademy.com) และการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ DBD Verified ผ่านทาง www.Trustmarkthai.com
 
         การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ล้วนแล้วแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ที่ทำให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ รวมถึง ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการ ณ สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ขณะนี้
 
        ทั้งนี้​ ในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ กรมฯ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่มีการสลับหมุนเวียนการปฏิบัติงาน โดยส่วนหนึ่งให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work from Home : WFH) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งภาคธุรกิจและประชาชนที่ขอรับบริการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และกรมฯ สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม โดยได้เปิดช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้​ ประกอบด้วย​ งานบริการข้อมูลธุรกิจ​ document@dbd.go.th งานการจดทะเบียนนิติบุคคล​ regis@dbd.go.th งานทะเบียนบริษัทมหาชน​ bservice@dbd.go.th งานการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ​ foreign@dbd.go.th งานด้านกฎหมาย​ law.dbd.15@gmail.com และ งานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ​ stro@dbd.go.th
 
      กรมฯ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th  หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
#PoweredByDBD
 
**************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                  ฉบับที่ 89 / วันที่ 19 เมษายน​ 2564วันที่ประกาศข่าว : 21 เม.ย. 2564 2146