onestopservice.ditp.go.th

กรมศุลกากร....ปัญหาการใช้ e- Form D จากเวียดนาม

ปัจจุบันเวียดนามประกาศใช้ e-Form D 100%
แต่ในทางปฏิบัติพบว่า - มีการส่งข้อมูล e-Form D ที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ และไม่ได้มีการแจ้งยกเลิก e-Form D
- ผู้น าเข้าไม่ทราบว่ามีการส่งข้อมูล e-Form D จึงใช้ Form D ในรูปแบบกระดาษยื่นต่อศุลกากรเพื่อขอรับสิทธิพิเศษ
โดยที่ข้อมูล Form D รูปแบบกระดาษถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้น าเข้า
1
ก่อนส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ e-import และยื่นขอใช้สิทธิ
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล e-Form D จาก Preview ของ e-Form D
จากผู้ส่งออก และตรวจสอบการรับส่งข้อมูลผ่าน NSW Tracking Application

หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ขอออก e-Form D ฉบับเลขที่ใหม่
แจ้งแก้ไขข้อมูล e-Form D ผ่านผู้ส่งออก หรือ
ติดต่อหน่วยงานผู้ออกฟอร์มของเวียดนามที่

Hotline: 1900-9299 Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยอ้างอิงเลขที่ e-Form D ฉบับที่ถูกต้อง
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อมูล e-Form D ที่ผิดพลาด โดยไม่ปรากฏข้อมูล
e-Form D ฉบับใหม่ที่ถูกต้อง หรือพบ Form D กระดาษที่มีข้อมูลต่างจากข้อมูลใน
ระบบ จะน าไปสู่การวางประกันเพื่อตรวจสอบฟอร์มต่อไป
(กรณีขอออก e-Form D ฉบับใหม่
หลังจากที่ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-import แล้ว e-Form D ฉบับใหม่จะระบุข้อมูล Replacement e-form D ฉบับเก่าเลขที่....... โดย
ข้อมูลจะไม่ปรากฏในหน้า e-Form D แต่จะปรากฏข้อมูลในระบบเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่ส่วน Reference Document Identification )

แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ขณะน าเข้า
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล e-Form D จากระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ประเทศ และข้อมูลดังปรากฏในหน้า e-import

หากพบข้อมูล e-Form D ไม่ถูกต้อง หรือ ตรวจพบการยื่นขอใช้สิทธิโดย
ใช้ Form D กระดาษที่ปรากฏเลขที่เดียวกันกับ e-Form D

จะน าไปสู่การวางประกันเพื่อตรวจสอบฟอร์ม หากไม่ปรากฏรายละเอียดการแจ้ง
ยกเลิก e-Form D ที่ไม่ถูกต้อง จากหน่วยงานผู้ออกฟอร์มในประเทศเวียดนาม

แต่ถ้าข้อมูล e-Form D ถูกต้อง “สามารถใช้รับสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องวางประกัน”
(e-Form D ฉบับใหม่ที่ออกแทน e-Form D ที่ไม่ถูกต้อง จะมีการระบุ Replacement e-form D ฉบับเก่า
เลขที่...... ซึ่งจะปรากฏในหน้าจอระบบเชื่อมโยงข้อมูลฯ และเจ้าหน้าที่สามารถระบุเลขที่ e-Form D ฉบับที่
ถูกต้องในรายการสินค้าที่ขอใช้สิทธิฯ ในระบบ e-import
หากไม่ระบุ เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูล e- Form D ที่ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งจากผู้น าเข้าในระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ และสามารถระบุเลขที่ e-Form D ฉบับที่ถูกต้องใน e-import)

ฝกก.2 สกก. กพก. 9.04.256

http://www.customs.go.th/

 
วันที่ประกาศข่าว : 21 เม.ย. 2564 4600