onestopservice.ditp.go.th

คต. กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร |  5 

 

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศลดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ข้าวขาว ข้าวขาวหอม และข้าวนึ่ง ชนิด 100%) พ.ศ. 2564

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/19184/19184
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 2564 113