onestopservice.ditp.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ลิ๊งค์หัวข้อข่าว

https://drive.ditp.go.th/th-th/

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 2564 2972