onestopservice.ditp.go.th

กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....

 --------------------------------------------------------------
หลักการ
สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร 

เหตุผล

เพื่อปรับปรุงมาตรการห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม
สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

สาระสำคัญ

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....” 
2. วันบังคับใช้ : ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530 (คลิกอ่านรายละเอียด)
(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 21 เมษายน 2536 (คลิกอ่านรายละเอียด)
(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 21 เมษายน 2536 (คลิกอ่านรายละเอียด)
4. ให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร
5. เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ต่อพนักงานศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมศุลกากรกำหนด

วันบังคับใช้
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 3 กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 547 5121 หรือ DFT Call Center โทร 1385

 

ลิ๊งค์หัวข่าว

https://www.dft.go.th/th-th/hearing01072564
วันที่ประกาศข่าว : 01 ก.ค. 2564 383