onestopservice.ditp.go.th

คต. ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564

ลิ๊งค์หัวข้อข่าว

https://www.dft.go.th/th-th/Information/show-import-export-volume/ArticleId/19222/19222

 

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร

 

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกกาารคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2564 พ.ศ. 2564 |  14

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564

 หน่วยงานต้นสังกัด : กองบริหารการค้าข้าว (คข.)

 เอกสารแนบ

การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออกกาารคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหราชอาณาจักร 2564
 วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ค. 2564 232