onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกรมฯ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ

ประกาศกรมฯ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ และการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2564 |  121 

 

 


 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564
(คลิกอ่านรายละเอียด)

 


 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ พ.ศ. 2564
(คลิกอ่านรายละเอียด)


 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อไก่สดแช่แข็งที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปภายใต้โควตาภาษี พ.ศ. 2564
(คลิกอ่านรายละเอียด)

ลิ๊งค์หัวข้อข่าว

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/19323/19323
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ค. 2564 325