onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2564 พ.ศ. 2564

 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2564 พ.ศ. 2564 |  

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564

 หน่วยงานต้นสังกัด : กองบริหารการค้าข้าว (คข.)

 สถานะ : มีผลบังคับใช้

 เอกสารแนบ

การขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2564

 

https://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/19381/19381

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ค. 2564 298