onestopservice.ditp.go.th

การให้บริการของกรมการกงสุล ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การให้บริการของกรมการกงสุล ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 
 

ประกาศกรมการกงสุล: การให้บริการของกรมการกงสุล ระหว่างวันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 ตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยที่จะให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับนัดหมาย ดังนี้
หนังสือเดินทาง
- บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ
   1. ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/36KkkOQ พร้อมระบุเหตุผล/ ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ อาทิ กำหนดการเดินทาง ใบยืนยันนัดหมาย
   2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
   3. "ขอยกเลิก" การจองคิวออนไลน์สำหรับนัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่าน www.qpassport.in.th
   4. สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน โทร. 080-913-2278 และ 093-010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. หรืออีเมล passportbookingthailand@gmail.com
 
การรับรองเอกสาร
- บุคคลที่มีความจำเป็นต้องรับรองเอกสาร
   1. ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2VVu2LX พร้อมระบุเหตุผล/ ความจำเป็น และแสดงหลักฐานประกอบ อาทิ กำหนดการเดินทาง ใบยืนยันนัดหมาย
   2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป
   3. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร สายด่วน โทร. 0-2575-1055 และ 0-2575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
 
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันและเวลาทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในต่างจังหวัด และเอกสารที่จังหวัดนั้นๆ กำหนด ก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ในต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกของท่าน
 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้วันที่ประกาศข่าว : 05 ส.ค. 2564 3200