onestopservice.ditp.go.th

การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564

การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564 |  67 

 

 


 

การคืนโควตาครั้งที่ 3/2564 และยื่นขอรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2565

 


 

สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว (4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา

1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วนสามารถแจ้งคืนโควตา ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ e-Quota

2. ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 1/2565 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ e-Quota 

ปริมาณที่จะขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 1/2565

ลิ๊งค์หัวเรื่อง

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/20453/20453
วันที่ประกาศข่าว : 05 พ.ย. 2564 413