onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565 พ.ศ. 2564 |  68

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

 หน่วยงานต้นสังกัด : กองบริหารการค้าข้าว (คข.)

 เอกสารแนบ

ผลการจัดสรรปริมาณข้าวขาวสำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป ปี 2565
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวถายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2565
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การแจ้งยืนยันขอรับส่วนจัดสรร การคืนส่วนจัดสรร การขอหนังสือรับรองส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมฯวันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2564 363