onestopservice.ditp.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I) |  136 

 

กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I) ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการกับผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ให้มีความทันสมัย โดยการปรับลดขั้นตอนการให้บริการ และกระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมการค้าต่างประเทศจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือที่เรียกว่า DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I)

โดยระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการทดแทนการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (reg-users.dft.go.th)  และระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า (edi2.dft.go.th ) ที่ให้บริการผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดยจะเริ่มการให้บริการจากสินค้าข้าวก่อนเป็นลำดับแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 นี้ เป็นต้นไป ส่วนรายการสินค้าอื่น ๆ จะให้บริการผ่านระบบ SMART – I ในลำดับถัดไป โดยผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานที่นี่

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/20882/-DFT-SMART-Licensing-systems-SMART-I-1
วันที่ประกาศข่าว : 16 ธ.ค. 2564 359