onestopservice.ditp.go.th

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ...

 --------------------------------------------------------------
หลักการ

           1.ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
           2.ให้ทราย ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2505.10.00-000/KGM  เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เหตุผล

เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบเขตสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ทราย ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2505.10.00-000/KGM 

สาระสำคัญ

         1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541
         2. ให้ทราย ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2505.10.00-000/KGM เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้น กรณีที่นำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว
ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ หรือส่งออกไปเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น
         3. วันบังคับใช้ : เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันบังคับใช้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 (วันที่ 19 มกราคม 2565 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 547 5124 หรือ DFT Call Center โทร 1385


คำชี้แจง
       - คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.  .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

รายละเอียดประกาศ
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.  ..... (คลิกอ่านรายละเอียด)
- ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
และ (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541 (คลิกอ่านรายละเอียด)

https://www.dft.go.th/th-th/hearing-sand-21122564
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค. 2564 955