onestopservice.ditp.go.th

ประกาศ! การเปิดให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ ESS สำหรับ 4 ประเภท

ประกาศ! การเปิดให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองฯ ด้วยระบบ ESS สำหรับ 4 ประเภท 

 

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะให้บริการออกหนังสือรับรองการส่งออก และใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้า ในรูปแบบระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) สำหรับการออกหนังสือรับรองการส่งออก และใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้า จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
     1) หนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน (แบบ KPC)
     2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสดและเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (แบบ ตอ. JTEPA)
     3) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ (แบบ ICO) และ
     4) ใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้าเหล็กรีดร้อนนำมารีดเย็นต่อฯ/รีดเย็น (แบบ ล.3/ล.5)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ กรมการค้าต่างประเทศ ขอให้ผู้รับบริการดำเนินการ ดังนี้

     1. คำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วในระบบเดิม ขอให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งออกและใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้า ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
     2. กรมฯ จะปิดระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก - นำเข้าสินค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 น. และจะเปิดให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-4831 หรือ 0-2547-4838 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/21369/-ESS-4
วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.พ. 2565 323