onestopservice.ditp.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อนการเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกข้าว

ประกาศ!!! กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อนการเปิดให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกข้าว (อ.2 ข้าว) ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART – I) จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565เปลี่ยนเป็น วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป |  42 

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/21773/-2-DFT-SMART-Licensing-Systems-SMART-I-1-2565-1-2565
วันที่ประกาศข่าว : 01 มี.ค. 2565 91