onestopservice.ditp.go.th

แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศ แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนด แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท เกี่ยวกับ

1. การขอหนังสือรับรองฯ ที่มีใบกำกับสินค้า (Invoice) มากกว่า 5 Invoices
2. ประเภทสินค้าเฝ้าระวัง (Update วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) กำหนดใช้แนวปฏิบัติที่มีการแนบเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 2.1 สินค้าในกลุ่มที่ต้องเข้มงวดในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
3. การขอสำเนาหนังสือรับรองฯ ทุกประเภท ที่ออกโดยระบบ ESS


โดยผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ สามารถศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/22737/-8-2564

 
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 2565 65