onestopservice.ditp.go.th

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2 |  104 

 

การยื่นขอรับการจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2

สำหรับสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
(2) เนื้อมะพร้าวแห้ง 
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว
(4) กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(5) เมล็ดกาแฟ
(6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ
(7) ลำไยแห้ง
(8) พริกไทย
และ (9) ชา

ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 9 รายการ ครั้งที่ 2 ภายใน 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ e-Quota
คลิกเข้าสู่ ระบบการขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลงระหว่างประเทศ (e-Quota)

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/22957/-2-2565-1-2
วันที่ประกาศข่าว : 07 มิ.ย. 2565 61