onestopservice.ditp.go.th

กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิก ระบบขึ้นทะเบียนกาแฟ ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม)

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิก ระบบขึ้นทะเบียนกาแฟ ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม) โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากาแฟ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - I) 

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/23696/-1-2565-Registration-Database-DFT-SMART-Licensing-Systems-SMART-I
วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ย. 2565 1672