onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ....
…………………

หลักการ
ผู้ประสงค์จะส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
 
เหตุผล
เพื่อให้การส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กฎหมายหน่วยงานภาครัฐอื่น และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

1. ไม้ท่อน ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ของไม้ ไม้ล้อม และถ่านไม้ ที่มีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติตามบัญชีท้ายประกาศฯ
2. “สิ่งประดิษฐ์” หมายความว่า ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว และอาคารสำเร็จรูป ที่ทำจากไม้ทุกชนิด แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) แผ่นไม้ ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ ไฟเบอร์บอร์ด ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูด ที่คล้ายกัน เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้เสาเหลากลม แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูดที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และให้หมายความรวมถึงไม้ประสาน ไม้ปาร์เกต์ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัวและไม้โมเสก ที่มีลักษณะและขนาดตตามที่กำหนดในประกาศฯ
3. “ไม้ล้อม” หมายความว่า ไม้ยืนต้นเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ ที่มีชีวิตที่ถูกขุดล้อมขึ้นมาทั้งรากเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่แห่งอื่นได้ ตามบัญชีท้ายประกาศฯ
4. “ถ่านไม้” หมายความว่า ถ่านไม้ตามพิกัดศุลกากรประเภทย่อย 4402.90.90.090 แต่ไม่หมายความรวมถึงถ่านที่ได้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้ ผงถ่าน และถ่านอัด
5. ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง

 สาระสำคัญ

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ควบคุมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ 2 ฉบับ ได้แก่
   1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
   1.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 (ไม้ยางพารา ไม้สน ไม้สวนป่า)
2. มาตรการควบคุมการส่งออก
   2.1 ห้ามส่งออกไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง
   2.2 กรณีส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อม ตามบัญชีท้ายประกาศฯ จะต้องขออนุญาตส่งออก
   2.3 กรณีส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ ตามบัญชีท้ายประกาศฯ จะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการส่งออก
3. ข้อยกเว้น : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรณี ต่อไปนี้
   3.1 การส่งออกไม้ตามข้อ 2.2 และ 2.3 ที่เป็นการนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือส่งออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง ในปริมาณเท่าที่จำเป็น
   3.2 การส่งออกไม้ยางพารา

4. วันบังคับใช้ : เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565 (วันที่ 10 กันยายน 2565 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

 คำชี้แจง
       คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

 รายละเอียดประกาศ
     - (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
     - บัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

 
วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ย. 2565 373