onestopservice.ditp.go.th

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
-------------------------------------------------------------
 
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
เหตุผล
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

ทราย ตามพิกัดศุลกากร 25.05  ประกอบด้วย
1. ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 2505.10.00-000/KGM
2. ทรายอื่น ๆ พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 2505.90.00-000/KGM
 
                                                                                                                                                   สาระสำคัญ
       1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้า  
           ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541
       2. ห้ามส่งออกทรายทุกชนิด ตามพิกัดศุลกากร 25.05
       3. ยกเว้นให้ส่งออก
           3.1 กรณีเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัยหรือนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม
           3.2 กรณียานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ปริมาณให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

       4. วันใช้บังคับ : เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 (วันที่ 15 กันยายน 2565 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

คำชี้แจง

    คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
 
รายละเอียดประกาศ
    -  (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
    -  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 (คลิกอ่านรายละเอียด)
    -  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 (คลิกอ่านรายละเอียด)วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ย. 2565 351