onestopservice.ditp.go.th

มาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน

ThaiGAP


มาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของ “สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย หรือ สถาบัน ThaiGAP” สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผัก - ผลไม้ของไทย ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปลูกและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับ

 

 

อ่านเพิ่มเติม 


มาตรฐาน ThaiGAP คือ มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ภายใต้การดำเนินงาน สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP Institute หรือ สถาบัน ThaiGAP) ด้วยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากข้อกำหนดของมาตรฐานสากลของภาคเอกชน ที่รู้จักกันในชื่อ GLOBALG.A.P เป็นของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป
 
มาตรฐาน ThaiGAP ถือเป็นมาตรฐานระบบผลิตที่มีการจัดการคุณภาพความปลอดภัย ในระยะแรกเป็นสินค้าประเภทผักและผลไม้ และจะพัฒนาให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรประเภทอื่นต่อไป ที่ยังคงความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 
ในปัจจุบัน สถาบัน ThaiGAP ได้ร่วมมือกับกลุ่มห้างค้าปลีก (Modern Trade) และตลาดสด (Fresh Market) ทำโครงการผลักดันให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ThaiGAP รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายให้กับห้างค้าปลีกและตลาดสด ได้มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของการทำธุรกิจสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
 
มาตรฐาน ThaiGAP ถือเป็นมาตรฐานทางเลือกหนึ่งสำหรับห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานการผลิตที่เทียบเท่าสากล  เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการค้า เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้ากับพันธมิตรในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย

 


[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ] 


ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)   

มาตรฐาน ThaiGAP ได้นำเทคโนโลยี QR  Code มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ผลิตได้ง่าย โดยผ่าน Smart Phone ที่สามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ QR Code จะแสดงข้อมูลฟาร์มผู้ผลิต เช่น ชื่อฟาร์ม ชื่อเกษตรกร พื้นที่การผลิต ตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) ประเภทของผลผลิตในฟาร์ม มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง หมายเลขใบรับรอง และวันที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ที่ได้มาตรฐาน ThaiGAP มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของสินค้าที่วางจำหน่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

มาตรฐาน ThaiGAP ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำมาตรฐาน ThaiGAP ไปใช้ในระบบผลิต ที่ทำให้เกิดความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หน่วยงานพันธมิตรของเรา มีดังนี้

  • สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กลุ่มห้างค้าปลีก
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - GISTDA
หน่วยตรวจรับรอง ThaiGAP
  • บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด
  •  บริษัท เอ็นเอสเอฟ เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด
  • บริษัท คอนโทรลยูเนี่ยนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
  • https://thaichamber.org/service/ThaiGAPวันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564 4437