onestopservice.ditp.go.th

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139

วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
15 มีนาคม 2564 - 19 มีนาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
2 พฤศจิกายน 2563 - 15 มีนาคม 2564
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
100
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
• ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
คำบรรยายภาพรวมวิชา : • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop


รายละเอียดวิชา : • ทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
• ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
• การบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
• Business Model Canvas
• การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
• Cross Border E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การคำนวนต้นทุนเพื่อการส่งออก
• การจัดการ Logistics และ Supply Chain และข้อควรระวังจากการส่งออก
• ต่อยอดการส่งออกด้วยกิจกรรม Top Thai Brand และ แนะนำโครงการ SMEs Pro-Active
• เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
• กิจกรรมกลุ่มย่อย Workshop

 
 
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
2. คุณดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 15/03/2021 เวลา 08:30 น. ถึง 19/03/2021 เวลา 17:30 น. ห้อง : ชั้น 1 ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
   วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564 2151