onestopservice.ditp.go.th

กรมเจรจาการค้าฯ ‘อาเซียน’ เปิดฉากถกแผนปี 64 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวหลังโควิด เตรียมเคาะ FTA กับแคนาดา

อาเซียน’ เปิดฉากประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) ผ่านระบบประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2564 ถกเข้มผลักดัน 10 ประเด็น ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ทั้งฟื้นฟู-ดิจิทัล-ยั่งยืน ให้สำเร็จในปี 64 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เตรียมเคาะการเจรจา FTA กับแคนาดา พร้อมเตรียมแผนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 1/52 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Committee of the Whole (CoW) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งบรูไนดารุสซาลามทำหน้าที่ประธานอาเซียน

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า การประชุม SEOM ได้หารือแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะดำเนินการให้สำเร็จ ในปี 2564 จำนวน 10 ประเด็น ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านฟื้นฟู อาทิ การจัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 และการประกาศเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา 2) ด้านดิจิทัล อาทิ การจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี 2564 – 2568 และ 3) ด้านความยั่งยืน อาทิ การจัดทำกรอบการส่งเสริม MSMEs (วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย) ของอาเซียน เรื่องอาหาร การเกษตร และป่าไม้ รวมถึงการจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นสำคัญ อาทิ การทำงานขององค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้เสาเศรษฐกิจ การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างอาเซียน ติดตามเร่งรัดประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันความตกลง E-commerce ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงอินโดนีเซีย เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็ว การขยายบัญชีสินค้าจำเป็นที่อาเซียนจะไม่จำกัดการส่งออกในช่วงโควิดเพิ่มเติมจากยา และเวชภัณฑ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และกำหนดแผนการประชุมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป รัสเซีย และฮ่องกง

นายดวงอาทิตย์ เพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการ CoW เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้เสาเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสของ 3 เสาอาเซียน และภาคเอกชนอาเซียน โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสา อาทิ จำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์สำหรับรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) อย่างจริงจังและครอบคลุม ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งการทบทวนแผนงานระยะกลางของอาเซียน เพื่อประเมินผลการทำงานและกำหนดทิศทางในอนาคต และการลดผลกระทบการจ้างงานยุคดิจิทัล ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 94,838.07 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 55,469.59 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน 39,368.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

29 มกราคม 2564

https://www.dtn.go.th/th/news/-
วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564 3263