onestopservice.ditp.go.th

พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ตรุษจีน

จุรินทร์ นำพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ตรุษจีน พร้อมตรวจราคาสินค้า ก่อนปล่อยคาราวานขายไข่ถูก และตั้งจุดหมูธงฟ้าราคาประหยัดทุกจังหวัด --------------------------------------- นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการ ตรวจราคาสินค้าเพื่อดูแลผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบรรยากาศวันนี้ ตรวจราคาสินค้า หมู ไข่ ไก่ ส้ม ของไหว้ และน้้ามันปาล์ม จากนั้นได้น้าปล่อยขบวนคาราวานไข่ราคาถูก-น้้ามันปาล์มลดราคา! ร่วมกับผู้บริหาร ปตท.-บางจาก-พีที และมอบนโยบายพาณิชย์จังหวัดด้วยการก้าชับตรวจราคาสินค้าและการติดป้ายราคา เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนทุกจังหวัด นายจุรินทร์ กล่าวว่า เป็นช่วงที่กระทรวงพาณิชย์รณรงค์ให้ผู้ค้าขายสินค้าที่จ้าเป็นในช่วงตรุษจีน ในราคาประหยัด เพื่อก้าหนดราคาชี้น้าตลาดในราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ คนไทยเชื้อสายจีนที่จ้าเป็นจะต้องท้าพิธีไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1.รถโมบายขายสินค้าส้าคัญในราคาพิเศษเช่น ไข่ไก่ แผงละ 30 ฟอง 70 บาท เฉลี่ยฟองละ 2.33 บาท น้้ามันปาล์มขวดละ 42 บาท โดยเฉพาะยี่ห้อมรกตที่เข้าร่วมรายการ โดยรถโมบายจะกระจายไปทั่วกรุงเทพ และปริมณฑลและต่างจังหวัด 2.ตลาดสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมีอยู่ด้วยกัน 20 ตลาดใหญ่และต่างจังหวัดมี 393 ตลาด กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขายไข่ไก่ แผงละ 70 บาทและหมูเนื้อ แดงกิโลกรัมละ 130 บาทถือว่าถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป 3.ตลาดสดยุติธรรมของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายใน ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในกรุงเทพมีอยู่ด้วยกัน 20 ตลาดในส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด 40 กว่าจังหวัด 70 กว่าตลาดด้วยกัน จะขายสินค้าที่จ้าเป็นเช่นหมูเนื้อแดง ไข่ไก่ ในราคาพิเศษและไก่จะขายในกิโลกรัมละ 70-80 บาท “เมื่อเปรียบเทียบราคาของที่จ้าเป็นต่อการใช้ไหว้บรรพบุรุษปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว ปีนี้ราคาต่้าลงมา เนื่องจากความต้องการลดลงและผลจากโควิดท้าให้สินค้าต้องลดราคาลงมาบางส่วน ประกอบกับมาตรการ กระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ค้าและสมาคมตลาดสดไทย สมาคมการค้าตลาดกลางส่งสินค้า เกษตรไทย และบริษัทโลจิสติกส์ เช่น นิ่มซี่เส็ง และแฟลช ทั้งนี้ จะช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชน ชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศโดยการลดราคาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ และตนได้ก้าชับพาณิชย์จังหวัด ทั่วทั้งประเทศให้ออกตรวจตลาดอยากให้ด้าเนินการโดยเคร่งครัดอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคหากพบการกระท้าความผิดให้ด้าเนินการตามกฏหมาย” นายจุรินทร์กล่าว 

https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=1120&c=33490
วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.พ. 2564 2960