onestopservice.ditp.go.th

การเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพิ่มเติม |  127 

 

ประกาศ “ตั้งแต่วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลการออกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เหรียญตัวเปล่าโลหะ กับใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาพิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)  (เอกสารไฟล์แนบ)

2. วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวข้างต้น ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

3. ตั้งแต่วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ (แบบ ข.2) โดยใช้พิกัดศุลกากรตามข้อ 1. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2) สำหรับสินค้าเหรียญตัวเปล่าโลหะ ให้แนบสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) ประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4828 หรือ 0 2547 4831 หรือ 0 2547 4830 และสายด่วน 1385

 

 

 

 

 เอกสารแนบ

พิกัดศุลกากรที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ (NSW)
 

 

https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/17546/NSW17546
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2564 42