onestopservice.ditp.go.th

คต. ขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนการส่งออก

คต. ขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนการส่งออก |  20 

 

กรมการค้าต่างประเทศมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกทางการค้าและปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก (On Board Date)

            นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าจากนโยบายการยกระดับการให้บริการของกรมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กรมฯ จึงได้ขยายระยะเวลาในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ล่วงหน้าก่อนวันรับบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออก (On Board Date) จากเดิม 3 วันทำการ เป็น 5 วันทำการ

โดยการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ล่วงหน้าเป็น 5 วันทำการจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพิ่มขึ้นในการนำ C/O ไปดำเนินพิธีการ ณ ศุลกากรประเทศปลายทางได้มากขึ้น และช่วยทำให้กระบวนการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการจะมีระยะเวลามากขึ้นในการจัดเตรียมและส่งเอกสารให้ผู้นำเข้าไม่ให้เกิดความล่าช้า และเป็นการช่วยลดปัญหาด้านการขนส่งสินค้าในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ใช้เวลานานขึ้น โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ายังเป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลดขั้นตอนและลดระยะเวลาให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก

นายกีรติฯ เน้นย้ำว่า เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ใบตราส่งสินค้า (B/L หรือ AWB) เป็นต้น ที่ใช้ประกอบการยื่นให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความจำเป็นในการต้องมาแก้ไขเอกสารในภายหลัง โดยในปี 2563 กรมฯ ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) จำนวน 1,021,655 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 70,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ที่มีสัดส่วนการออกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D สำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกอาเซียน 2) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E สำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกอาเซียน-จีน และ 3) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (C/O ทั่วไป)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

https://www.dft.go.th/th-th/NewsList/News-DFT/Description-News-DFT/ArticleId/17630/17630
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ. 2564 26