onestopservice.ditp.go.th

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

 -------------------------
หลักการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559

เหตุผล

เป็นภาระต่อผู้นำเข้า เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขัน

ขอบเขตสินค้า

เครื่องพิมพ์สามมิติ (๓D Printing Machine) เครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine) เครื่องแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่ง (Additive Manufacturing Machine) และให้ความหมายรวมถึงเครื่องที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งมีคุณลักษณะในทำนองเดียวกันกับเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว และเครื่องแอดดิทิฟแมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือมีลักษณะที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๘๔๗๗.๑๐.๓๙ และ ๘๔๗๙.๘๙.๓๙

สาระสำคัญ

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
2. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันบังคับใช้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5121 หรือ DFT Call Center โทร 1385


อ่านรายละเอียดไฟล์
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 (คลิกอ่ายรายละเอียด)

https://www.dft.go.th/th-th/hearing29012564
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.พ. 2564 132